Development of a high-performance anesthesia ventilator for research in small animals

September 29, 2019 Posted by 0 thoughts on “Development of a high-performance anesthesia ventilator for research in small animals”

Popoiu CM, Burian CA, Paunescu V, Boia E, Arghirescu S, Muntean DM, Ordodi VL
The International journal of artificial organs. 2014;37(6):436-41. IF: 1.28;

Contact

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu”
bd. Liviu Rebreanu, nr. 156
300723 Timișoara, Romania
info@oncogen.ro

© OncoGen Research Centre. 2019-2023. Toate drepturile rezervate